Home

ยินดีต้อนรับ

E-mail Print PDF


- โครงการวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณสามแยกเข้าวัดท้องไทร (หน้าโรงฆ่าสัตว์)
ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม , รูปภาพ

- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ บริเวณข้างที่ดินนางละเอียด อินทวงศ์ ถึงลำรางสาธารณะ
ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม , รูปภาพ

- โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ หมู่ที่ ๔ บริเวณหน้าบ้านายมณเทียร - หมู่บ้านวิลเลจ
ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม , รูปภาพ

- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ เลียบถนนสายบ้านหัวทุ่ง
ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม , รูปภาพ

- โครงการขุดลอกคลอง ร.๑ ข. สัมปทวน โดยขออุดหนุนจาก อบจ.นครปฐม
ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม , รูปภาพ

- โครงการขุดลอดคลองเจดีย์บูชา  โดยขออุดหนุนจาก อบจ.นครปฐม
ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม , รูปภาพ

- โครงการขุดลอกคลองช้างเทศ หมู่ที่ ๕ รางกระโดน - ทุ่งใหญ่
ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม , รูปภาพ

-  โครงการขุดลอกลำรางภายในตำบลสามควายเผือก
ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม , รูปภาพ

 

 

คู่มือการป้องกันไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย(ไข้ชิคุนกุยา)
ดาวโหลดเอกสาร

 

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างท่านสามารถเข้าดูได้ที่หัวข้อ
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ที่ด้านบน  นะครับ

สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑  ได้มาถ่ายทำกิจกรรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี  ตำบลสามควายเผือก
ออกอากาศวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐ - ๑๑.๐๐ น.   ดูภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ

สมาชิกสภา อบต. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสมาชิกสภา อบต. ที่เลือกตั้งใหม่ ปี ๒๕๕
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี ๒๕๕๖"
ดูภาพกิจกกรรมเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมโครงการ" พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสามควายเผือก ปี ๒๕๕๖
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมการซักซ้อมแผนป้องกัน ฯ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  ปี  ๒๕๕๖ ดูภาพกิจกรรรมเพิ่มเติม
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๕ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/แผนชุมชน  ผู้นำชุมชน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสามควายเผือก ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมกวันเด็กตำบลสามควายเผือก  ปี ๒๕๕๖ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก
ได้รับประกาศเกียรติคุณ" มีผลงานบริหารจัดการกองทุนฯ ดีเด่น

ประจำปี ๒๕๕๕
ดูรายละเอียดข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกออกข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ในเรื่องการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน
อ่านข่าวเดลินิวส์

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนตำบลสามควายเผือก
ดูภาพกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมขอมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก  ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็ก
ปลอดโรคจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๕


ประกาศใช้เเผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ฉบับที่๒

ประกาัศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของไตรมาสที่ ๑
(ตุลาคม - ธันวาคม)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ของไตรมาสที่ ๒
(มกราคม - มีนาคม)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ของไตรมาสที่ ๓
(เมษายน - มิถุนายน)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  ๒๕๕๖


ผลการดำเนินงาน
-  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕

-  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
-  การลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน


สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์

ผู้ประกอบการที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก  
สามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก  
ตั่งแต่  เดือนมกราคม  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป

 

-  รายงานผลรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

Last Updated ( Thursday, 12 December 2013 03:58 )